Rejestracja Podopiecznych w Fundacji

Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Prosimy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby dziecka (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka, a także dokładny adres zwrotny.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę dziecka w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
  4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  5. Zdjęcie dziecka podpisane na odwrocie wraz ze zgodą na udostępnianie wizerunku przez Fundację (na stronie www.supersprawni.pl)

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja SUPERSPRAWNI
Os. Zwycięstwa 110
61-653 Poznań

Za prowadzenie subkonta nie pobieramy opłaty.